Κριτική Επιτροπή Βραβείων Φιλοξενίας

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησε τις υποψηφιότητες που δόθηκαν στο καθένα.
Θεωρούμε ότι δεν ήταν κόπος, αλλά προνόμιο και τιμή να συνεισφέρεις σε αυτό τον ωραίο σκοπό.
Η κριτική επιτροπή ήταν καλεσμένοι και πολλά μέλη παρέστησαν στην τελετή βραβεύσεων.
Σας ευχαριστούμε.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *