Όραμα, Σκοπός και Στόχοι

Φορέας:  ‘ΚΥΠΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ’

Το σωματείο αποσκοπεί να αποτελέσει θεσμική οντότητα μελέτης, προβολής και προώθησης της κουλτούρας της τοπικής φιλοξενίας, τις βέλτιστες πρακτικές της και την εφαρμογή των στις επιχειρήσεις και κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.

Όραμα: Να καταστεί σήμα κατατεθέν και πρότυπο ‘αριστοξενίας’.

Σκοπός: Να διαχύει  (α) κουλτούρα φιλοξενίας στους ενασχολούμενους, (β) πρακτικές ‘αριστοξενίας’ στις τουριστικές επιχειρήσεις και (γ) σεβασμό και καταξίωση των ανθρώπων της φιλοξενίας.

Στόχοι: Θεσμοθέτηση δράσεων και δραστηριοτήτων όπως:

–               Ετήσια βραβεία και διαγωνισμοί σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς

–               Προβολή και έκδοση των “Βέλτιστων Πρακτικών Φιλοξενίας”

–               Μελέτη και στοιχειοθέτηση κουλτούρας και πρακτικών φιλοξενίας

–               Παρουσία και έκφραση άποψης στα τεκταινόμενα που τον αφορούν

Μορφή: Σωματείο που διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συμμετέχουν ενεργά και δραστήρια μέλη. Ex officio συμμετέχουν κλαδικές οργανώσεις και οργανισμοί.

Πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής μελών: αποταθείτε  info@cypriafiloxenia.com  ή 99597596

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *