Όραμα & Σκοπός

Όραμα, Σκοπός και Στόχοι

Φορέας: ‘ΚΥΠΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ’

Ιδρύθηκε σωματείο με την ονομασία ‘Κύπρια Φιλοξενία’. Το σωματείο αποσκοπεί να αποτελέσει θεσμική οντότητα μελέτης, προβολής και προώθησης της κουλτούρας της τοπικής φιλοξενίας, τις βέλτιστες πρακτικές της και την εφαρμογή των στις επιχειρήσεις και κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.

Όραμα: Να καταστεί σήμα κατατεθέν και πρότυπο ‘αριστοξενίας’.

Σκοπός: Να διαχύει (α) κουλτούρα φιλοξενίας στους ενασχολούμενους, (β) πρακτικές ‘αριστοξενίας’ στις τουριστικές επιχειρήσεις και (γ) σεβασμό και καταξίωση των ανθρώπων της φιλοξενίας.

Στόχοι: Θεσμοθέτηση δράσεων και δραστηριοτήτων όπως:

  • Ετήσια βραβεία και διαγωνισμοί σε συνεργασία με άλλους φορείς

  • Προβολή και Έκδοση των Βέλτιστων Πρακτικών Φιλοξενίας

  • Μελέτη και στοιχειοθέτηση κουλτούρας και πρακτικών φιλοξενίας
  • Παρουσία και έκφραση άποψης στα τεκταινόμενα που μας αφορούν

Μορφή: Σωματείο που διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συμμετέχουν ενεργά και δραστήρια μέλη. Ex officio συμμετέχουν κλαδικές οργανώσεις και οργανισμοί.

Πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής μελών:
αποταθείτε info@cypriafiloxenia.com ή 99597596