Βραβεύσεις

Πως να παρακολουθείτε την ροή των υποψηφιοτήτων

Η υποβολή προτάσεων από τον χώρο του τουρισμού, φιλοξενίας, ξενοδοχείων, αγροτουρισμού και επισιτιστικού κλάδου είναι διαρκής.

Αν θέλετε να παρακολουθειτε τις προτάσεις που υποβάλλονται μπορείτε να τις δείτε στο www.cypria.staffbravo.com κάνοντας χρήση του ονόματος: visitor και του κωδικού: cypria18

 

[Όροι Συμμετοχής]

Γίνονται δεκτές προτάσεις συμμετοχής που κατατίθενται από φορείς ή εταιρείες ή οργανισμούς.

Ευθύνη εγκυρότητας: Η εγκυρότητα των προτάσεων πρέπει να επιβεβαιώνεται. Ο προτείνων έχει την ευθύνη να παρουσιάσει πραγματικά γεγονότα, συμβάντα και πρόσωπα. Ο προτεινόμενος αναμένεται να είναι άτομο με υποδειγματική στάση και συμπεριφορά.

Αριθμός Προτάσεων: Μπορεί να υποβληθεί απεριόριστος αριθμός προτάσεων προς αξιολόγηση, εντός του χρονοδιαγράμματος που τίθεται. Η επιτροπή δεν δεσμεύεται έναντι ατόμων, οργανισμών ή εταιρειών.

Χαρακτηριστικά προς βράβευση: Τα χαρακτηριστικά των προτάσεων που αναζητούνται είναι:

[α] Παραδείγματα (κατ’ επανάληψη) προς μίμηση.

[β] Υποδείγματα κουλτούρας φιλοξενίας που συνέβησαν κατ’ επανάληψη και καθιερωθήκαν ως συνήθεια

[γ] Ψηλό επίπεδο κουλτούρας επανόρθωσης σε ατυχή ή τυχαία συμβάντα

[δ] Ψηλό επίπεδο θετικής έκπληξης, ή υπέρβαση του προσδοκώμενου ή πέρα από υποχρέωση ή καθήκον

 

[Κριτική Επιτροπή]

Μέλη της κριτικής επιτροπής είναι άτομα ευρύτερης επαγγελματικής επάρκειας που θα αποφασίζουν με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια με γνώμονα την προβολή των βέλτιστων υποδειγμάτων, όπως αυτά θα παρουσιάζονται ενώπιον της μέσω από αναγνωρισμένους φορείς.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από άτομα εγνωσμένης αξίας και επαγγελματικής επάρκειας. Τα μέλη θα πρέπει να είναι εγγεγραμένα μέλη της ΄Κύπριας Φιλοξενίας’ ή κατ΄ εξαίρεση να έχουν επίσημη πρόταση από το διοικητικό συμβούλιο για επί τιμή συμμετοχή.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ψηφιζόντων μελών θα πρέπει να είναι μονός αριθμός. Η επιτροπή μελετά και ταξινομεί τις προτάσεις ‘όπως θα προ-εγκρίνονται από την προκαταρκτική αξιολόγηση από τριμερή επιτροπή.

Η επιτροπή θα συνέρχεται ή θα συσκέπτεται όπως απαιτείται για τις ανάγκες της σωστής και δίκαιης αξιολόγησης των προτάσεων. Οι εκάστοτε κατηγορίες μπορεί να συναποφασίζονται από συνεργαζό-μενους φορείς, όπως στο παράδειγμα των περιβαλλοντικών προτάσεων, ή όπως ήθελε αποφασίσει η διοικούσα επιτροπή.

[Κατηγορίες Βραβεύσεων Κύπριας Φιλοξενίας]

[α] Βραβεία Φιλοξενίας ‘Αριστοξενία’: Πράξεις από άριστους επαγγελματίες, που υπέρβηκαν το προσδοκώμενο ή το σύνηθες στη διαδικασία φιλοξενίας.

[β] Βραβεία Εξαίρετης Εξυπηρέτησης: Πράξεις, από άριστους επαγγελματίες, υπέρβασης του προσδοκώμενου ή του σύνηθες στην περιποίηση ξένων.

[γ] Βραβεία Επαγγελματικής Κουλτούρας: Πράξεις, από άριστους επαγγελματίες, υπέρβασης του προσδοκώμενου στη ποιότητα εργασίας.

[δ] Βραβεία Αγροξενίας: Αξιέπαινες πρακτικές φιλοξενίας αγροτουρισμού.

 

Το έντυπο υποψηφιοτήτων δημοσιεύεται